حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۱ دی ۱۳۹۸ تقویم آموزشی