چارت گروه آموزشی

 

کارشناسی
  جدول درسی رشته آمار - ورودی های 94 و قبل از آن
 جدول درسی رشته آمار - ورودی های 95 به بعد