کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آقای جاسم دژکام

سمت                                  سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت    

تحصیلات                             کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس                         37214163 - 37212523 054      

داخلی                                         

دورنگار                                        

پست الکترونیک                    j.dezhkam@velayat.ac.ir