شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰