پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰