آخرین مهلت ثبت درس دانشجویان کمیسیونی(به شرط شرکت در کلاسها) نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۴۰۲