روز جهانی اهدای خون [ ۱۴ June ]

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۰