روز جهانی عصای سفید [ ۱۵ October ]

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۰