آغاز حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۰