آغاز امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۱۸ دی ۱۴۰۰