کارکنان

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عاطفه برهانزهی

عاطفه برهانزهی

گروه : معاونت دانشجویی

×

عاطفه برهانزهی

گروهمعاونت دانشجویی
سمتکارشناس کمیسیون موارد خاص
محل خدمتواحد امور دانشجویی
تلفن۰۹۱۵۹۴۷۱۲۵۰
وهاب ریگی

وهاب ریگی

گروه : معاونت دانشجویی

×

وهاب ریگی

گروهمعاونت دانشجویی
سمتمسئول اداره خوابگاه های پسران
محل خدمتواحد امور دانشجویی
تلفن۰۹۹۱۹۸۵۱۴۲۰
نصرت سیاخانی

نصرت سیاخانی

گروه : معاونت دانشجویی

×

نصرت سیاخانی

گروهمعاونت دانشجویی
سمتمسئول اداره وام و تسهیلات دانشجویی
محل خدمتواحد امور دانشجویی
تلفن۰۹۳۰۴۷۴۹۴۱۰
عبدالحمید شه بخش

عبدالحمید شه بخش

گروه : معاونت دانشجویی

×

عبدالحمید شه بخش

گروهمعاونت دانشجویی
سمتمسئول اداره خوابگاه ها
محل خدمتواحد امور دانشجویی
تلفن۰۹۰۳۴۸۳۴۷۰۲
یحیی محمدآبادی

یحیی محمدآبادی

گروه : معاونت دانشجویی

×

یحیی محمدآبادی

گروهمعاونت دانشجویی
سمتکارشناس مرکز درمانگاه فرهیختگان
محل خدمتواحد امور دانشجویی
تلفن۰۹۱۵۸۷۳۳۲۲۵
محمد محمدی

محمد محمدی

گروه : معاونت دانشجویی

×

محمد محمدی

گروهمعاونت دانشجویی
سمترئیس اداره تربیت بدنی
محل خدمتاداره تربیت بدنی
تلفن۰۹۱۵۱۹۸۰۰۴۶
محمدامین میربلوچزهی

محمدامین میربلوچزهی

گروه : معاونت دانشجویی

×

محمدامین میربلوچزهی

گروهمعاونت دانشجویی
سمتکارشناس اداره تغذیه
محل خدمتاداره تغذیه
تلفن۰۹۱۵۹۵۶۱۱۹۰
خدیجه نرماشیری

خدیجه نرماشیری

گروه : معاونت دانشجویی

×

خدیجه نرماشیری

گروهمعاونت دانشجویی
سمتکارشناس مشاوره دانشجویی
محل خدمتواحد مرکز مشاوره
تلفن۰۹۳۷۸۸۵۹۹۱۰