اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۱

۰۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۶ کد : ۱۰۱۳ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۰۹
اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال ۱۴۰۱

«ﺑﻪ ﻧﺎم خداوند جان و خرد»

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ (ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)، ﻟﻄﻔﺎً، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

1.  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮاﯾﯽ آزﻣﻮن ورودی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل 1401 اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2.  ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺎﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  VU داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

3. ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی  در روز(ﻫﺎی) اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ.

4.  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﮔﺮوه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
5.  ﻓﺮمﻫﺎی  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و  اﻣﻀﺎ  ﺷﺪه ﺷﻤﺎره  1 (ﻓﺮم وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری) و ﺷﻤﺎره  2 (ﻓﺮم  ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ) را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
6.  ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﻟﻄﻔﺎً  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ﻣﻨﺪرج در ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زﻣﺎن ﺑﻨﺪی  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

ﺑﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ولایت

 

اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال 1401 ( دانلود فایل )

فایل زمانبندی شرکت در جلسه مصاحبه حضوری داوطلبان دکتری 1401 ( دانلود فایل )

مدارک موردنیاز جهت بارگذاری در سامانه و ارائه در جلسه حضوری مصاحبه ( دانلود فایل )

فرم ویژه داوطلبان در مرحله مصاحبه حضوری مقطع دکتری (فرم شماره 1) ( دانلود فایل )

فرم تعهد داوطلبان مصاحبه مقطع دکتری (فرم شماره 2) ( دانلود فایل )

راهنمای بارگذاری مدارک مصاحبه دکتری در سامانه ( دانلود فایل )

 

 


( ۴ )