رئیس دفتر حوزه ریاست

آقای سعید میرزاده
سمت : رئیس دفتر حوزه ریاست
شماره تماس : 31251200 054
داخلی : 1200