معرفی اداره تربیت بدنی

 

آقای محمد محمدی

سمت : رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 31251307-054

داخلی : 1307

پست الکترونیک :