چارت گروه آموزشی

تعداد بازدید:۱۳۵۱

 

کارشناسی
جدول درسی رشته زبان و ادبیات فارسی - ورودی های 93 به بعد
 جدول درسی رشته زبان و ادبیات فارسی - ورودی های 94 به بعد
 جدول درسی رشته زبان و ادبیات فارسی - ورودی های 95 به بعد

 جدول درسی رشته زبان و ادبیات فارسی - ورودی های 98 به بعد

 

کارشناسی ارشد
  جدول درسی رشته زبان و ادبیات فارسی - ورودی 97 به بعد