چارت گروه آموزشی

 

کارشناسی ارشد
    جدول درسی رشته زبان های باستانی - ورودی 95 
 جدول درسی رشته زبان های باستانی - ورودی 96 به بعد