چارت گروه آموزشی

 

کارشناسی
  جدول درسی رشته زبانشناسی

 

کارشناسی ارشد
    جدول درسی رشته آموزش زبان - ورودی 92
 جدول درسی رشته آموزش زبان - ورودی 96