دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد بازدید:۸۹۴۶
معرفی دانشکده    
                                              
                                                            

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولایت در سال 1387 تاسیس گردیده است. گروه های آموزشی این دانشکده شامل زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و زبانهای باستانی و تاریخ می باشد. این دانشکده در حال حاضر 18 عضو هیات علمی دارد.

ریاست دانشکده  

 

 

     

  

رئیس دانشکده : دکتر موسی محمودزهی

درجه علمی : دانشیار

شماره تماس : 31251270-054

داخلی : 1270

پست الکترونیک : m.mahmoudzehi@velayat.ac.ir

معاون دانشکده : دکتر عبداله صفرزایی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251270-054

داخلی : 1270

پست الکترونیک : a.safarzaie@velayat.ac.ir