کارپردازی و تدارکات

تعداد بازدید:۱۹۲۰
آقای عبدالغفور قلندرزهی
سمت : رئیس کارپردازی و تدارکات
شماره تماس :  31251227 054
داخلی : 1227

آقای مرتضی قلندرزهی
سمت : کارپرداز
شماره تماس : 31251227 054
داخلی : 1227

آقای الیاس سیاری
سمت : کارپرداز
شماره تماس :  31251227 054
داخلی : 1227

آقای امان اله خالصه زهی
سمت : کارپرداز طرحهای عمرانی
شماره تماس : 31251227 054
داخلی : 1227

آقای محمد شیرخانزهی
سمت : کارپرداز دانشجویی
شماره تماس : 31251227 054
داخلی : 1227