کارشناسان

آقای امیر داودی

سمت: کارشناس فهرست نویسی 

شماره تماس : 31251326-054

داخلی : 1326

 


آقای محمد درخشان

سمت: کارشناس فهرست نویسی

شماره تماس : 31251326-054

داخلی : 1326

 

آقای فرهاد ستوده

سمت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس : 31251327-054

داخلی : 1327

 


خانم شهناز شاهوزهی

سمت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس : 31251327-054

داخلی : 1327