گروه تاریخ


 

مدیر گروه : دکتر عبدالله صفرزایی

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251275-054

داخلی :  1275

پست الکترونیک : abdolahsafarzaie@gmail.com

 

 


 

کارشناس : آقای رضا نظری

شماره تماس : 31251275-054

داخلی :  1275