گروه مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

 

مدیر گروه : دکتر محبوبه زمانی پور

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک : m.zamanipour@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : آقای آیت علی محمدی

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260