گروه مهندسی برق

گروه مهندسی برق


 این گروه درسال 1390با کسب مجوز و موافقت اصولی رشته مهندسی برق در شرف تاسیس است.


 

مدیر گروه : دکتر علیرضا طاوسی

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251255-054

داخلی :  1255

پست الکترونیک : a.tavousi@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : آقای طلحه رودینی

شماره تماس : 31251255-054

داخلی :  1255