گروه آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه : آقای اسماعیل زین الدین مفرد

درجه علمی : مربی

گرایش : 

شماره تماس :   31251274-054

داخلی :  1274

پست الکترونیک :

 

 


 

کارشناس : آقای نورالدین مزارزهی

شماره تماس : 31251274-054

داخلی :  1274