سرپرست نظارت و ارزیابی

تعداد بازدید:۱۰۳۸۱

 

مهندس جواد یوسفی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 31251281-054

داخلی : 1281

دورنگار:

پست الکترونیک : j.yousefi@yelayat.ac.ir

 


 


-          اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

-          جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به ان و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

-          همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

-          تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، ‌اجرایی و...  دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

-          ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده.

-          جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، ‌اجرایی و ... در دانشگاه.

-          ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

-          ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

-          بررسی و تصویب طرحهای مربوط به گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

-          بررسی وضعیت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش و پژوهش.

-          بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی ، دانشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌های ذی‌ربط دانشگاه.

-          بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.

-          ارتباط با دانشگاههای معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه و استفاده بهینه از آن.

-          نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی‌ربط.

-          برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی ، مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرایی و ...  دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط.

-          انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

-          تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.

-          نظارت برنحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.

-          نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونتهای ذی‌ربط.