سرپرست طرح و برنامه

تعداد بازدید:۱۱۰۰۸
           

دکتر بابک دیزنگیان

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 31251208-054

داخلی : 1208

دورنگار: 05437211353

پست الکترونیک : b.dizangian@velayat.ac.ir  


     -     انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و مالی.

    -     همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .

    -     جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

    -     تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.

    -     نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .

    -     دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

    -     ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

    -     نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

    -     بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

    -     مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

    -     انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی.

    -     مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

    -     برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

    -     تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط .

    -     برقراری ارتباط با مراجع ذی‌صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

    -     مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء .

    -     بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

    -     تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

    -     مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.

    -     شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

    -     برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

    -     برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .

    -     انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .