معاون اداری مالی

تعداد بازدید:۱۳۷۸۶

       

دکتر مهران تمجیدی

تحصیلات : دکتری صنایع

شماره تماس : 31251221-054

داخلی : 1221

دورنگار: 05437212292

پست الکترونیک : m.tamjidi@velayat.ac.ir

 


 

    -      ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

    -      تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

    -      نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

    -      ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

    -       پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

    -      همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه‌‌های دانشگاه.

    -      اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه‌های مربوط.

    -      رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کار‌ها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

    -      نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امناء.

    -      تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگنا‌ها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه.

    -      جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت‌های لازم در جهت اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه (اعم از پیمانی، امانی و ...) با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.

    -       انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات موجود با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.

    -      تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه.

    -      استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه.

    -      تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه.

    -      انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.