معاونت دانشجویی

تعداد بازدید:۱۳۰۳۰

 

         دکتر محمدنواز رسولی زاده

         رتبه علمی: استادیار گروه ریاضی 

         شماره تماس: 31251300-054

        داخلی: 1300

        پست الکترونیکی: mn.rasoulizadeh@velayat.ac.ir  

 


   

 


رییس دفتر: آقای احمد علی دینارزهی

شماره تماس دفتر : 31251301-054

داخلی : 1301

دورنگار : 0543721279


 

 

اهم وظایف معاون دانشجویی

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحد های ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
 • ایجاد تعامل سازنده با سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویی به منظور بهره مندی از حداکثر ظرفیت و توانمندی های نهادهای مذکور؛
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های موجود؛
 • تبیین سبک زندگی مطلوب و ارتقای بهره وری زندگی دانشجویی؛
 • برنامه ریزی، تامین و نظارت بر  خدمات رفاهی، خوابگاهی، مشاوره ای و سلامت، بهداشتی و درمانی و تسهیلات مالی دانشجویان؛
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور مرتبط با تغذیه دانشجویان و کنترل کمی و کیفی آن؛
 • ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان و ارایه گزارش آن به رییس دانشگاه؛
 • برنامه ریزی و اداره جلسات کمیته انضابطی بدوی دانشجویی، کمسیون موارد خاص و هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی و اجرای مصوبات آن ها؛
 • ظرفیت سازی برای مشارکت و همیاری دانشجویان در برنامه های مختلف دانشجویی؛
 • ایجاد بستر مناسب و مطلوب برای صیانت از حقوق دانشجویی؛