معاونت دانشجویی

دکتر امیر رجایی

تحصیلات : دکتری علوم کامپیوتر

شماره تماس :   31251300-054

داخلی :  1300

دورنگار : 0543721279

پست الکترونیک :