معاونت دانشجویی

    

دکتر محمدنواز رسولی زاده

تحصیلات : دکتری ریاضی

شماره تماس : 31251300-054

داخلی : 1300

دورنگار : 0543721279

پست الکترونیک : mn.rasoulizadeh@velayat.ac.ir