معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۳۴۵

        

دکتر مسعود دهقانی

تحصیلات : دکتری مدیریت دولتی

شماره تماس : 31251241-054

داخلی : 1241

پست الکترونیک : m.dehghani@velayat.ac.ir


-          ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرا آن.

-          تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

-          ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر .

-          پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه .

-          نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها .

-          برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای دانشگاه.

-          همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه .

-          اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناوری در دانشگاه.

-          برنامه‌ریزی امور آموزشی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه.

-          پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و‌ اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

-          اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت.

-          برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.

-          برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.

-          اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.

-          ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه ، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد.

-          برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.

-          نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.

-          برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی.

-          اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور.

-          توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

-          کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

-          مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه .

-          ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

-          همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدمات علمی  ‌بین دانشگاه و سایر مؤسسات.

-          همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.

-          برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب.

-          تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی ‌پژوهشی دانشگاه .

-          بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت‌رئیسه.

-          شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی - پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه .

-          انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.