مدیریت امور مالی

مهران فرهمند

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 31251224-054

داخلی : 1224

پست الکترونیک :