مدیریت امور دانشجویی

تعداد بازدید:۸۵۳۲

    

آقای سعید میرزاده

تحصیلات : 

شماره تماس : 31251302-054

داخلی : 1302

پست الکترونیک : 


 

-          تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی .

-          اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان .

-          تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

-          برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها .

-          انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط .

-          انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان .

-          نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی .

-          نظارت بر حسن اداره سلف سرویس ها و خوابگاههای دانشجویی، از لحاظ کیفیت و کمیت تغذیه و بهداشت محیط .

-          برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف .

-          برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.

-          نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه های تحصیلی ، شغلی و شخصی به دانشجویان .

-          انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه .

-          بررسی نیازهای پرسنلی ، تدارکاتی و تجهیزاتی واحد های تابعه و انعکاس به مراجع ذی‌ربط دانشگاه و یا سایر مراجع .