امور شاهد و ایثارگر

تعداد بازدید:۱۲۶۵

آقای مرتضی مرادی

سمت: سرپرست امور شاهد و ایثارگران دانشگاه

شماره تماس: 31251203-054

داخلی: 1203