مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر مصطفی دشتی آهنگر

تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس : 31251246-054

داخلی : 1246

دورنگار : 05437212351

پست الکترونیک : m.dashti_a@velayat.ac.ir