آموزشهای آزاد و مجازی

تعداد بازدید:۶۹۳۳

 

دکتر عبدالباسط مرادزاده

سمت : مدیر دفتر آموزشهای آزاد و مجازی 

درجه علمی : 

شماره تماس : 31251265-054

داخلی : 1265

پست الکترونیک : ab.moradzadeh@velayat.ac.ir