آموزشهای آزاد و مجازی

تعداد بازدید:۷۵۴۷

        

دکتر حامد کرد

سمت : سرپرست دفتر آموزشهای آزاد و مجازی 

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251265-054

داخلی : 1265

پست الکترونیک : h.kord@velayat.ac.ir