فرم ها

1 فرم های تبدیل وضعیت
پیمانی به رسمی آزمایشی فرم 1 
فرم 2
فرم 3
رسمی آزمایشی به رسمی قطعی فرم 1
فرم 2
فرم 3
2 فرم ارتقاء
3 فرم خود ارزیابی مقاله

 

مدارک لازم جهت ارتقاء به استادیاری ( دانلود )
راهنمای مراحل درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب ( دانلود )