مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 

 

    

آقای مسلم بامری

تحصیلات : دکتری تخصصی علوم سیاسی-مسائل ایران

شماره تماس : 31251292-054

داخلی : 1292

ایمیل : moslembamari@yahoo.com