کارشناسان روابط عمومی

آقای محمدیاسین جلالزهی
سمت : کارشناس روابط عمومی
شماره تماس : 37214163 - 37212523 054
داخلی : 1206

آقای 
سمت : کارشناس روابط عمومی
شماره تماس : 37214163 - 37212523 054
داخلی : 1203

آقای یاسر هاشمزاده
سمت : کمک کارشناس روابط عمومی
شماره تماس : 37214163 - 37212523 054
داخلی : 1203