کارشناسان

خانم نسرین کیانی رئوف

سمت : کارشناس نشریات و مکاتبات اداری

شماره تماس : 31251297-054

داخلی : 1297


آقای سعید کفاش

سمت : کارشناس کانون ها و انجمن های علمی

شماره تماس : 31251298-054

داخلی : 1298