مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

خانم سمیره ولی زاده
سمت : مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی
شماره تماس : 31251240 054
داخلی : 1240