معاون مدیر امور آموزشی

 
آقای عبدالشهاب صلاحزهی

سمت :  معاون مدیر امور آموزشی و مشمولین

شماره تماس : 31251247 054

داخلی : 1247