خدمات آموزشی

خانم مهری ایرانی

سمت : کارشناس کمیسیون موارد خاص

شماره تماس : 31251248

داخلی : 1248


خانم رزیتا سارانی

سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی - علوم پایه

شماره تماس : 31251249

داخلی : 1249


خانم سمیه شه بخش

سمت : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی - مدیریت

شماره تماس : 31251236

داخلی : 1236


خانم فاطمه نادری

سمت : کارشناس سنجش و پایش - امور مشمولین