دبیرخانه و بایگانی

آقای عظیم پوریان

سمت: کارشناس بایگانی جاری و فارغ التحصیلان

شماره تماس : 31251284 054

داخلی: 1284


آقای میلاد کیخا

سمت : کارشناس دبیرخانه آموزش

شماره تماس : 31251284 054

داخلی: 1284