فرم ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۲۱۷۵

هفته پژوهش

فرم درخواست انجام سخنرانی علمی

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر

 

 فرم های ارائه طرح های پژوهشی
فرم خام پیشنهاد طرح پژوهشی
فرم الف
فرم ب
قرداد همکار
پرداخت مراحل                                   

 

فرم های اعطای ترفیع پایه
فرم ترفیع پایه
                     

 

فرمهای خام قرارداد طرح پژوهشی دانشگاه
پرداخت مراحل                 
فرم الف - قرارداد طرح
فرم ب - هزینه ها
فرم ج - همکاران                                    

 

آیین نامه ها
شیوه نامه ارائه طرح پژوهشی - خرداد 98
شیوه نامه امتیازدهی به مقالات مجلات
شیوه نامه ترفیعات دانشگاه-سال 1400
شیوه نامه تشویق مقالات
شیوه نامه گرنت اعضای هیئت علمی
شیوه نامه چاپ و نشر انتشارات دانشگاه

 

فرم ها
فرم تعهد اصالت نگارش کتاب
فرم درخواست شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی
پرسشنامه ارزیابی کتب اعضای هیات علمی در گروه