کارشناسان

آقای یونس پیک فلک
سمت : رئیس دفتر دانشکده علوم انسانی و مدیریت
شماره تماس : 31251271 054
داخلی : 1271

خانم نورانگیز پیک فلک
سمت : کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و مدیریت
شماره تماس : 31251268 054
داخلی : 1268